MILAN RÚFUS: POSLEDNÁ VEČERA

POSLEDNÁ VEČERA


Tak blízko je dnes od života k smrti,
že cítiš strach.
No tíš tú clivotu:
vždy ešte nájdeš stáť
lunu v tej istej štvrti,
keď od smrti tak blízko bude
k životu.

PASTORÁCIA V KOŠICKÝCH NEMOCNICIACH

Oznamujem Vám že,  duchovný Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  Mgr. Dušan Brna,  je Ondavsko – hornádskym seniorátom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na obdobie od 1.1.2018  do 31.3.2018  so súhlasom duchovných Maďarského reformovaného zboru v Košiciach a Slovenského reformovaného zboru v Košiciach poverený vykonavaním pastoračnej starostlivosti  v nemocniciach na území mesta Košice okrem  mestskej časti Košice –Šaca.

DENNÝ LETNÝ TÁBOR

Vitajte v autoškole - Božie znažky

   Denný letný tábor „Vitajte v autoškole – značky Pána Boha“ bol realizovaný na farskom úrade reformovanej cirkvi v Lastomíre z dôvodu rekonštrukcie kostola Evanjelickej cirki ausburgského vyznania v Michalovciach. Tábor bol financovaný zo zdrojov mesta Michalovce. Tábora sa zúčastnilo 16 detí,

PREHLIADKA SPEVOKOLOV V MICHALOVCIACH

   Prehliadka spevokolov michalovského reformovaného seniorátu sa uskutočnila v nedeľu 7. mája 2017 v reformovanom kostole v Michalovciach. Toto podujatie už má svoju tradíciu a isto slúži na oslavu Pána a prezentovanie kresťanskej zborovej piesne.

500. ROKOV REFORMÁCIE NA RÁDIU REGINA

   Po kliknutí na tento odkaz https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/500-rokov-reformacie sa zobrazí séria článkov a audio záznamov z reportáži, ktoré RTVS doposiaľ odvysielala v Rádiu Regina pri päťstom výročí reformácie.

MARTIN RÁZUS: VIANOČNÁ

   Pred 102 rokmi dala Prvá svetová vojna podnet k napísaniu básne Vianočná. Básnik Martin Rázus, ktorý bol zároveň farárom evanjelickej a.v. cirkvi pociťoval vojnové napätie v radoch veriacich a samého sa ho to veľmi dotýkalo, keď z kazateľnice hľadel na rodiny, ktorých muži, otcovia a synovia boli na bojiskách i v čase, kedy každý túži po pokoji. Ten pokoj v radoch cirkevníkov chýbal a jediná nádej bol práve Ježiš Kristus Boží Syn, ku ktorému vysielali svoje prosebné modlitby.

    I dnes v časoch relatívneho pokoja má však táto báseň čo povedať. Vedieme svoje osobné ,,boje“, z ktorých narozdiel od ľudí vtedajších, Boha a vianočnú zvesť vypúšťame. Nechajme sa teda v tieto sviatky, kedy si pripomíname narodenie Božieho Syna niesť jej posolstvom, ktoré sa k nám desaťročiami nesie.

 

Vianočná

 

- Zvonia... počujete? Zvonia!

poďte v chrám – ó, neostaňte doma:

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE V ROKU 2016

   Netreba nikomu zvlášť vysvetľovať, ako aj najkrajšie a najdokonalejšie dielo ľudských rúk raz nahlodá zub času a to čo sa predtým zdalo dokonalé prestane slúžiť svojmu účelu, opotrebuje sa. Nič sa nevyrovná Božiemu dielu a jeho večnosti a to čo stvoríme my rukami a svojim umom nadobudne čas, keď to bude treba opraviť, vymeniť, zmodernizovať či zrekonštruovať. Keďže ani naše cirkevné budovy nie sú najmladšie tiež sa snažíme, aby naďalej mohli plniť účel, pre ktorý boli našimi predkami vo viere postavené a aby boli dôstojným miestom duchovných stretnutí. Uskutočnili sme teda niekoľko menších, ale aj väčších a nákladnejších rekonštrukčných prác.

PRESBYTERSKÁ KONFERENCIA V LASTOMÍRE

   Presbyterská konferencia je príležitosť pre kurátorov, presbyterov, ale aj ostatných členov zborov stráviť popoludnie pri duchovných úvahách a stretnúť sa i medzizborovo v rámci seniorátu. Zhromaždení v chráme niektorého zboru, ako jedna cirkev Ježiša Krista rozjímajú nad duchovným rozmerom činnosti presbyterstva. Nájde sa však na nej priestor podebatovať aj o svetskejších veciach, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Poslúžiť si radami ako zrekonštruovať, opraviť, či spravovať cirkevný majetok a ako sa popasovať s jednotlivými problémami.

SENIORÁTNY VÝLET DO ZÁDIELSKEJ TIESŇAVY

   A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.

                                                                                                        (Mt 7, 24 - 27)

   Pätnásteho septembra pod záštitou misijného referátu nášho seniorátu sa konal výlet do Zádielskej tiesňavy.

KONFIRMÁCIA 2016

   V nedeľu 26. júna 2016, po dvojročnej príprave sa konala v našom zbore konfirmácia. Dvaja mladí členovia Tamara Miková a Milan Vaľo verejne pred celým zborom predniesli to čo sa naučili, čo si osvojili z Biblie a Heidelberského katechizmu, potvrdili tak, čomu sa ich rodičia a krstní rodičia pri krste zaviazali. Mnohí z nás si v tento deň spolu s nimi zopakovali vieroučné a dejinné poznatky o našej cirkvi.