Zbor dnes

   Lastomírsky zbor, ktorý sa hlási k Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku je v súčasnosti živým zborom Michalovského seniorátu. V zbore sa konajú pravidelne dopoludňajšie aj popoludňajšie bohoslužby, vyučuje sa náboženstvo a pripravujú konfirmandi. Veriaci sa môžu okrem bohoslužieb stretávať aj na biblických hodinách, mladšie generácie na detskej besiedke a stretnutí mládeže. Vysluhujú sa sviatosti krst a Večera Pánova. Pričom Večera Pánova sa vysluhuje šesťkrát v roku v zbore i v domácnostiach pre nevládnych a chorých. Dvakrát v roku na Vianoce a Veľkú noc sa v zborovom dome usporiaduváva misijno diakonické stretnutie pre najstarší nášho zboru, ktorí už pre slabosť tela nemôžu navštevovať chrám. Súčasťou týchto stretnutí je taktiež Slovo Božie a Večera Pánovo a z vďačnosti tým, ktorí nám vieru zachovali i odovzdali aj malé pohostenie.  Súčasťou zboru je spevokol, ktorý sa stretáva k nácvikom po nedeľňajších bohoslužbách, prípadne podľa potreby a obohacuje svojim spevom nielen sviatočné bohoslužby, ale reprezentuje oslavou Božieho mena aj na akciách reformovanej cirkvi i mnohých ekumenických stretnutiach. Zbor sa teda neuzatvára, nažíva v zhode a mieri s ostatnými kresťanskými vierovyznaniami v obci a je otvorený spoločným ekumenickým aktivitám.
   K ľudovo zvanému kalvínskemu vierovyznaniu sa v Lastomíre podľa štatistických údajov zisťovaných v roku 2009 hlásilo 252 duší. Definitívne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 prinieslo výsledok 259 občanov Lastomíra hlásiacich sa k Reformovanej kresťanskej cirkvi. Právoplatných voličov je podľa zoznamu zboru 183.
   Lastomírsky zbor je matkocirkvou dcérocirkevného zboru v Slavkovciach, pričom tam slúži a administruje naša terajšia duchovná. Pridelenie Slavkoviec pod administráciu Lastomíra s platnosťou od 1. januára 2015, bolo odsúhlasené v riadnom hlasovaní na valnom zhromaždení Michalovského seniorátu. Toto sa uskutočnila dňa 18. mája 2014 na pôde nášho chrámu. Diasporou zboru je taktiež zbor Krásnovce, ktorí však vlastný kostol nemá a kvôly výhodnejšej infraštruktúre sa zúčastňujú služieb Božích prevažne v okresnom meste. Pokiaľ je však potrebná duchovenská služba vykonáva ju taktiež duchovná nášho zboru.
   V súčastnosti má zbor aj cezhraničné partnertvo s nemeckým reformovaným zborom v Bavorsku: Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde München II. Duchovným tohto zboru je dôstojný pán Norbert Müller. Udržujeme živú spoluprácu, ktorá je obohatená návštevami mníchovských bratov u nás, alebo členmi a duchovnej zboru u nich. Tieto sú veľkým prínosom na poli duchovnom a dovolia vzájomne spoznávať naše cirkevné životy.
   Zbor vlastní aj budovu bývalej kalvínskej školy, ktorá je momentálne v bezplatnom prenájme obce Lastomír a slúži ako materská škola. Pri zrenovovanej fare sa bývalá hospodárska budova prestavala na zborovú miestnosť, ktorá slúži k výučbe mládeže, ale i k stretnutiam zborovým a medzizborovým. Členovia presbytéria a zboru pravidelne upravujú a kosia okolie kostola, farského úradu i farskej záhrady, upratujú kostol. Za ochotnú službu je zbor vďačný aj kantorke Ľudmile Kolesárovej, zastupujúcemu kantorovi Jurajovi Kačmárovi a kostolníkovi Tiborovi Hrabovskému.

   Keďže síce neveľký, ale živý lastomírsky zbor Evanjelickej cirkvi a. v. nemá v obci svoj chrám, ochotne poskytujeme protestantským bratom naše bohoslužobné priestory. K službám Božím sa zhromažďujú raz mesačne a vysluhovať ich chodí Mgr. Ján Meňky evanjelický a.v. duchovný v Michalovciach.